• Taal:
   

  Leveringsvoorwaarden

  1. MODALITEITEN
   1. Onze tarieven worden slechts bij wijze van aanduiding gegeven en zijn te allen tijde voor
    wijziging vatbaar.
   2. Een offerte is pas definitief na schriftelijke bevestiging vanwege onze vennootschap; onze vertegenwoordigers zijn niet gemachtigd om verbintenissen voor haar aan te gaan.
   3. Onze producten worden uitsluitend af fabriek verkocht; op straffe van verlies van aanspraken moet iedere eis per aangetekende brief worden betekend binnen vijf werkdagen na levering in
    onze installaties.
   4. Onverminderd de aldus overeengekomen koop, kunnen wij het vervoer van onze producten organiseren en/of zorgen voor de plaatsing van onze producten op de door onze klant
    aangeduide plaats. Deze diensten zijn onafhankelijk van elkaar en worden afzonderlijk gefactureerd. Vermits de eigendomsoverdracht plaatsvindt door de levering in onze fabriek,
    geschiedt het vervoer op uitsluitend risico van onze klant.
   5. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid in geval van wijziging aan de roerende en onroerende installaties van onze klant aangebracht bij het plaatsen van onze producten.
   6. Indien wij worden belast met het plaatsen en/of verwerken zal zo nodig vooraf schriftelijk worden overeengekomen omtrent de technische voorwaarden, met dien verstande dat alle
    nodige aanpassingen uitsluitend ten laste van onze klant blijven. De nodige werken voor het verbuizen van schoorstenen en iedere ventilatie-inrichting zullen in een gedetailleerde
    beschrijvende staat worden opgenomen. Elk niet voorzien werk dat tijdens de uitvoering nodig blijkt te zijn, zal extra worden aangerekend.
   7. Onze klant zal van de datum van beëindiging van de werkzaamheden worden verwittigd; indien hij op de afgesproken datum en uur niet aanwezig is, zullen de werken worden geacht,
    zonder voorbehoud, aanvaard te zijn.
  2. BETALINGEN – EIGENDOMSVOORBEHOUD
   1. Tenzij uitdrukkelijk anders werd overgekomen, zijn onze facturen contant betaalbaar. De verkoopsfacturen van onze producten zijn onmiddellijk betaalbaar bij de levering in onze
    fabriek zelfs indien onze vennootschap eveneens belast werd met de plaatsing en/of de inwerkingstelling. Onze producten blijven onze volledige eigendom tot de gehele betaling van
    al de facturen betreffende deze producten.
   2. Onze facturen brengen van rechtswege intresten op vanaf de datum van uitgifte aan de intrestvoet bepaald in uitvoering van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding
    van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Bij gebreke van betaling op de vervaldatum, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding gelijk aan 15% van
    het gefactureerde bedrag verschuldigd zijn, met een minimum van 150,00 EUR om de administratieve kosten en de commerciële schade te dekken.
  3. KLACHT -WAARBORG
   1. Op straffe van verlies van aanspraken moet iedere klacht per aangetekende brief worden betekend binnen 5 dagen na de oplevering in onze fabriek.
   2. Onze producten worden uitsluitend gewaarborgd tegen fabrieksfouten gedurende 6 maanden te rekenen vanaf de datum van oplevering in onze fabriek. In dit geval zal alleen het gebrekkige
    stuk worden hersteld of vervangen en zal onze vennootschap tot geen andere vergoeding gehouden zijn.
   3. Onze plaatsingswerk wordt gewaarborgd tegen gebrekkige uitvoering gedurende 6 maanden te rekenen vanaf de datum van beëindiging van de werkzaamheden. De waarborg op onze
    verstrekkingen is beperkt tot de nodige herstellingen met uitsluiting van iedere schadevergoeding. d. De toepassing van de waarborg is afhankelijk van het normale gebruik van onze producten
    overeenkomstig de instructies die onze klant erkent ontvangen te hebben. De toepassing van de waarborg verschaft geen grond om onze facturen niet te betalen.
  4. BEDING VAN RECHTSBEVOEGDHEID
   1. Elk geschil valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken.